Úvod / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti DOMELI s.r.o.
se sídlem Primátorská 296/38, 180 00  Praha 8
identifikační číslo: 248 23 091
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.DOMELI.cz

1.    Úvodní ustanovení

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti DOMELI s.r.o.,  Primátorská 296/38, 180 00  Praha 8, identifikační číslo: 248 23 091 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového portálu prodávajícího. Internetový portál je prodávajícím provozován na internetové adrese www.DOMELI.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.DOMELI.cz/ (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení obchodních podmínek týkající se  ochrany spotřebitele dle příslušných právních předpisů se nevztahují na osoby, které při uzavření kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.    Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém, francouzském, německém, anglickém a polském jazyce. Kupní smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, a to uveřejněním upravených obchodních podmínek na webové stránce s tím, že změna je účinná okamžikem uveřejnění obchodních podmínek na webové stránce a jen ve vztahu k právním jednáním učiněným po uveřejnění změněných obchodních podmínek. Změnou obchodních podmínek nejsou dotčeny právní vztahy založené před účinností změny obchodních podmínek.

2.    Uživatelský účet

2.1.    Na základě úplné registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší kteroukoliv svou povinnost z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Nepřístupnost uživatelského účtu, webových stránek či webového rozhraní obchodu není porušením povinností prodávajícího. 

3.    Uzavření kupní smlouvy

3.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny jak bez daně z přidané hodnoty, tak s daní z přidané hodnoty, další související poplatky však do ceny nabízeného zboží započítány nejsou. V případě, že s cenou zboží souvisí i další poplatky či náklady pro kupujícího, jsou takové poplatky a náklady rovněž u ceny zboží samostatně uvedeny Aktuální nabídka zboží a ceny tohoto zboží jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, pokud si takové podmínky předem sjedná s kupujícím. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou závazné a prodávající je povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a to v části webového rozhraní obchodu „o obchodu“

3.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.3.2.    kupní ceně objednávaného zboží, včetně daně z přidané hodnoty,

3.3.3.    způsobu úhrady kupní ceny objednávaného zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.3.4.    nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží 
(dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou i obchodní podmínky ke kupní smlouvě. 

3.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4.    Cena zboží a platební podmínky

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými ve webovém rozhraní obchodu „o obchodu“ 


4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.     V případě nezaplacení kupní ceny, nebo neuhrazení nákladů, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

4.4.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen k platbě kupní ceny za zboží uvést variabilní symbol. Variabilní symbol sdělí prodávající kupujícímu v potvrzení objednávky.    V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího uvedenou při registraci nebo v objednávce.

5.    Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem

5.1.    Ustanovení tohoto článku se použije pouze v případě, že kupující je spotřebitelem. 
5.2.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží:
5.2.1.    které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
5.2.2.    které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, 
5.2.3.    v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jmh-bijou.com.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do třiceti (30) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží, včetně nákladů spojených s navrácením zboží jinak než obvyklou poštovní cestou. 

5.5.    Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

5.6.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.7.    Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží.


5.8.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.    Přeprava a dodání zboží

6.1.    Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy, a to od okamžiku převzetí zboží příslušným dopravcem.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je kupující povinen uhradit prodávající náklady spojené s opětovným dodáním.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.    Odpovědnost za vady, záruka

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý (dále jen „shoda s kupní smlouvou“).

7.3.    V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo:

7.3.1.    na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
7.3.2.    na odstranění vady opravou zboží, je-li to z povahy zboží možné,
7.3.3.    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
7.3.4.    odstoupit od smlouvy. 
Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.  


7.4.    Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny DOMELI s.r.o., Chomutovská 2557, 438 01  Žatec. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující předá reklamované zboží prodávajícímu na uvedené adrese.

7.5.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8.    Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.5.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.    Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
9.2.    Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu, v němž je to nezbytné pro plnění povinností prodávajícího z uzavřené kupní smlouvy, jakož i pro další účely, vyplývající z ustanovení § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů. 
9.3.    Kupující bere na vědomí, že poskytl-li nad rámec těchto obchodních podmínek prodávajícímu souhlas s dalším zpracováním osobních údajů, je oprávněn vzít tento souhlas kdykoliv zpět, přičemž zpětvzetí tohoto souhlasu nemá vliv na účinnost uzavřené kupní smlouvy. 
9.4.    Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, aby prodávající předával osobní údaje kupujícího třetím osobám, které prodávajícímu poskytují přepravní, technické, účetní či jiné obdobné služby. Bez souhlasu kupujícího nelze tyto údaje předávat třetím osobám za jiným účelem, než za účelem plnění právních povinností prodávajícího a za účelem technického ukládání dat prodávajícího pro prodávajícího. 


10.    Doručování

10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

11.    Závěrečná ustanovení

11.1.    Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. 

11.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je po uzavření kupní smlouvy archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování DOMELI s.r.o., Chomutovská 2557, 438 01  Žatec, adresa elektronické pošty info@domeli.cz, telefon +420 602 406 706
 
V Žatci dne 1. 7. 2017
Naděžda Havlová - jednatel
 

^ Nahoru